شعر محلی شیرازی

ای قربون شیراز که همه مهربونن
دل دارن صفا دارن غم دلتو می دونن

از صب تا پسین هفت روز هفته هی می پلکن
شو جمعه کنار دلگشا غمو می تکونن

 ای با تو رفیق جنگ بشن تو صب محشر
وج تو جون میدن هر جو باشی با تو می مونن

 بنگ صب میرن تو شاچراغ عهدی می بندن
شوم آسیو سه توی دل میدن قلوه می سونن

 از سعدی میوی حافظیه هفتن و چلتن
تو باغ بهشت و رشک بهشت غزل می خونن

 عاشقاش می گن اگر صفوی باغ صفا رفت
جوی پر از صفا سرووی آب و خانیمو نن

 از سنگ سیا و آسونه میدون مولا
تو میدون شاه و سر دزک راحت جونن

 گود عربون و طاق اسکورو تکیه نواب
تو محله ی بیات و ده بزرگی دلبرونن

 دم چپر خونه دروازه شادوی جوب خیرات
ته خط و کوچه ی غشو رشو اتیش فشونن

 گود موتوا و دم کل صد کت خوابی
سیلو کل شازده قاسم و دو میل فوغونن

 حوض فلکه و کوچه ی قشنگ قهر و آشتی
سید ابوالوفا و حوض قارچی یی قشونن

 گود خزینه گل کو سر عدلو قدمگاه
طاق میزجونی کوشک بیچه دلاورونن

 باربند مشیر و باغ تخت و شادی الله
زیر اهر و سر کل شیخ و ابو زهرو ژیونن

 در شازده و گود شازده منصور و لو او
آب شرشری و دروازه سعدی خوش زبونن

 اهل سر حوض بازارآقو عزیزن
مث بازار مرغ و دم کوشک و توی خاتونن

 از گودگری کوچه قوام و چار سو بازار
تو در شیخ و باغ صمد آقو صاب دیوونن

 از حسینیه کورونیا محله آقولی
تو تنوره بو قیریا کلونترونن

 پشت شامیر مزه دم ارگ بازارچه فیل
پیش -دختروی صاب اختیار - سرو روونن

 افسوس سمندر که فقط مردم شیراز
هم غریب نوازن همی دشمن خودشونن

ای اورسی پسک پیشک نداره پات بوده دیروز
امروز شده کفش پاشنه دار همه نگرونن

                                                 بیژن سمندر

 

/ 0 نظر / 17 بازدید