حکایت خلق تا خلق

یکی پیش سلطان عارفان بایزید بسطامی رفت و گفت:

یا شیخ همه عمردر جستجوی حق به سر بردم و چند بار به حج پیاده بگذاردم و چند دشمنان دینرا در غزا، سر از تن برداشتم و چند مجاهده ها کشیدم،‌ و چند خون جگرها خوردم، هیچ مقصودی حاصل نمی‌شود. هر چه می‌جویم کمتر می‌یابم. هیچ توانیگفت که کی به مقصود برسم؟

شیخ گفت :‌ جوانمردا این جا دو قدمگاه است : اول قدم خلق است و دوم قدم حق، قدمی برگیر از خلق که به حق برسی.

مادام که تو در بند آن باشی که چه خورم که حلقم خوش آید و چه گویم که خلق را از من خوش آید از تو حدیث حق نیاید...

/ 0 نظر / 33 بازدید