شعر مهدی اخوان ثالث

لحظه دیدار نزدیک است .

باز من دیوانه ام، مستم .

باز می لرزد، دلم، دستم .

باز گویی در جهان دیگری هستم .

های ! نخراشی به غفلت گونه ام را، تیغ !

های ! نپریشی صفای زلفم را، دست!

آبرویم را نریزی، دل !

- ای نخورده مست -

لحظه دیدار نزدیک است .

/ 1 نظر / 2 بازدید
tabatabaei

سلام. جندقTV افتتاح شد : www.jandaghtv.com منتظريم...