پند آموز بررگی انسان

بزرگی و شإن انسان

در بزرگی و شإن رویاهایش

در عظمت عشقش

در والایی ارزشهایش

و در شادی و سرور تقسیم شده اش نهفته است.

بزرگی وشإن انسان

دربزرگی و شإن افکارش

در ارزش تجسم یافته اش

در چشمه هایی که روحش از آن سیراب میگردد

بزرگی و شإن انسان

در بزرگی و شإن حقیقتی ست که بر لبان جاری میسازد

در یاری و مساعدتی که بذل می کند

در مقصدی که می جوید

و در چگونه زیستن او نهفته است !

 سی . ای. فلین

/ 0 نظر / 30 بازدید