پند آموز

توبه

شب بود. دزدی داخل اتاق شد و بی سر و صدا

 در گاو صندوق را بازکرد. داخل گاو صندوق پر از

 پول و طلا بود. یکی از طلاها برق عجیبی

 داشت. باولع آن را برداشت. دستش لرزید و طلا

 از دستش روی زمین افتاد. از آن به بعدهرگز

 دزدی نکرد. روی آن نوشته بود � الله �

/ 0 نظر / 4 بازدید