نام روزهای هفته در ایران باستان

نام روزهای هفته در ایران کهن بدین گونه بوده است:

 کیوان شید = شنبه

مهرشید = یکشنبه

مه شید = دوشنبه

بهرام شید = سه‌شنبه

تیرشید = چهارشنبه

هرمزشید = پنج‌شنبه

ناهیدشید یا آدینه = جمعه

اینک با بررسی ریشه‌های این واژگان به این بر‌آیند ساده می‌رسیم

کیوان شید = شنبه

Saturday = Satur + day Satur = کیوان

مهرشید = یکشنبه

Sunday = Sun + day                    

Sun = خور (خورشید) = مهر

مه شید = دوشنبه

Monday = Mon + day

Moon = ماه

بهرام شید = سه‌شنبه

Tuesday = Tues + day

 * Tues = god of war = Mars =  بهرام

تیرشید = چهارشنبه

Wednesday = Wednes + day

* Wednes = day of Mercury  = Mercury = تیر

هرمزشید = پنج‌شنبه

Thursday = Thurs + day

* Thurs = Thor = day of Jupiter = Jupiter = هرمز

ناهیدشید یا آدینه = جمعه

Friday = Fri + day

* Fri = Frig = day of Venues = Venues = ناهید

 نقل از مارشال مدرن

/ 1 نظر / 2 بازدید
محب ولایت

سلام بامدادان که ز خلوتگه کاخ ابداع شمع خاور فکند بر همه اطراف شعاع برکشد آینه از جیب افق چرخ و در آن بنماید رخ گیتی به هزاران انواع