اشعار پروین اعتصامی

نگردد پخته کس با فکر خامی


نپوید راه هستی را به گامی


تر توش هنر میباید اندوخت


حدیث زندگی میباید آموخت


ببید هر دو پا محکم نهادن


از آن پس، فکر بر پای ایستادن


پردن بی پر تدبیر، مستی است


جهان را گه بلندی، گاه پستی اس

/ 0 نظر / 66 بازدید