زندگی از نگاه جو نیوان

زندگی سرشار از شور است 

پاره ای از آن باش 

زندگی آمیخته به تلاش است 

با آن آغاز کن 

زندگی با اندوه همراه است 

درد از آن بزدای 

زندگی با شادی همراه است 

احساسش کن 

دریابش و تقسیم اش کن 

زندگی بسته به آرمان هایی است 

بکوش تا به والاترینشان برسی 

زندگی مقصدی را می جوید 

کاشف آن باش

/ 0 نظر / 32 بازدید